Thumbnail Image

Kunstnergruppen Midtjylland

Foreningen Kunstnergruppen Midtjylland

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er i øjeblikket konstitueret som følger:

Formand Erik Morsing Hovedgaden 68
8670 Låsby
Mob. 20 73 19 05 E-Mail:
kontakt@erikmorsing.dk
Kasserer Lone Vistoft Edelsborgvej 18
8660 Skanderborg
Tlf. 86 51 05 14
Mob. 20 40 40 99
E-Mail:
lone@vistoft.dk
Bestyrelsesmedlem Marianne Schultz Frejasvej 30
8464 Galten
Tlf. 26 84 38 10 E-mail:
myes@oncable.dk

 

Vedtægter for Kunstnergruppen Midtjylland

§ 1. Foreningens navn og formål
Foreningens navn er Kunstnergruppen Midtjylland.
Foreningens formål er, gennem samarbejde og fælles aktiviteter, at fremme afsætningen af medlemmernes produktion af kunst og kunsthåndværk. Desuden gennem alm. ”networking” og mødeaktivitet, skabe inspiration og ideer, der kan udvikle medlemmernes faglige kompetencer og interesser.

§ 2. Hjemsted
Foreningens hjemsted og adresse er den til enhver tid fungerende formands.

§ 3. Medlemskab
Optagelse i foreningen kan søges af

 1. A-medlemmer: aktive udøvende kunstnere og kunsthåndværkere.
 2. B-medlemmer: personer som ikke nødvendigvis udøver kunstnerisk virksomhed, men er interesserede i kunst og har ønske om at deltage i kunstnerfællesskabet og dets sociale fællesskab.

Ønsker om optagelse som medlem rettes til foreningens bestyrelse via hjemmesiden eller direkte til formanden. Bestyrelsen beslutter, om pågældende ansøger skal imødekommes. Bestyrelsen sikrer, at tilkomne medlemmer repræsenterer et tilfredsstillende kvalitetsniveau.
Bestyrelse kan til enhver tid begrænse antallet af medlemmer i foreningen, ved at afvise nye ansøgere.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastlægges for det kommende år på generalforsamlingen. Kontingentet for B-medlemmer er 50 % af det til enhver tid fastsatte A-kontingent.
Et nyt medlem, der indmelder sig i tiden mellem 1. oktober og 31. december, får også tildelt medlemskab for følgende sæson. Kontingentet betales ved indmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, evt. pr. e-mail, med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

§ 5. Bestyrelse
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 5. medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende af nærmest følgende generalforsamling. Dens medlemmer vælges for 2 år, således at henholdsvis 2 og 3 af medlemmernes valgperiode skiftevis udløber hver andet år. Dvs. således hele bestyrelsen ikke udskiftes samme år.  Medlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger en formand og en kasserer og fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelses- medlemmer kræver det.
Der stemmes om alle væsentlige forhold. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6. Regnskab og revision
Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til 31. december. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor, der ikke samtidig kan være bestyrelsesmedlem.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1
Den ordinære årlige generalforsamling afholdes årligt for så vidt muligt inden 1. marts.
Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse, udsendt til medlemmerne pr. e-mail, med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsfremlæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Stk. 2
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af lovene fastsatte grænser.

Stk. 3
Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Revisor vælges for et år ad gangen.
Afstemninger sker skriftligt hvis blot et medlem ønsker det. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår og hvilke der er villige til genvalg.
Møde- og stemmeberettigede er A og B medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. A medlemmer har hver 2 stemmer og B medlemmer hver 1 stemme. Ved afstemning gælder alm. Stemmeflerhed, jf. dog § 8 og 9.

Stk. 4
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt forlanger det. Den skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme betingelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 8. Vedtægtsændringer
Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 9. Opløsning
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

§ 10. Tegning - Hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Indgåelse af forpligtelse / hæftelser større end kr. 10.000 betinger forudgående accept fra alle bestyrelsesmedlemmer.
Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalingen og betale indgåede forpligtigelser.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.